Shanghai (China)

Sep.1-3 ,2004

Trip notes
Main visit,

PVG-000.jpg

PVG-001.jpg

PVG-002.jpg

PVG-003.jpg

PVG-000

PVG-001

PVG-002

PVG-003

PVG-004.jpg

PVG-005.jpg

PVG-006.jpg

PVG-007.jpg

PVG-004

PVG-005

PVG-006

PVG-007

PVG-008.jpg

PVG-009.jpg

PVG-010.jpg

PVG-011.jpg

PVG-008

PVG-009

PVG-010

PVG-011

PVG-012.jpg

PVG-013.jpg

PVG-014.jpg

PVG-015.jpg

PVG-012

PVG-013

PVG-014

PVG-015

PVG-016.jpg

PVG-017.jpg

PVG-018.jpg

PVG-019.jpg

PVG-016

PVG-017

PVG-018

PVG-019